Statut

Statut

Zasady, cele statutowe oraz sposób działania naszego Stowarzyszenia znajdziecie w poniższym dokumencie.

Wersja: 18 kwietnia 2017

§ 1
Postanowienia ogólne

 

Art. 1

Stowarzyszenie istnieje pod nazwą Stowarzyszenie Bronies Silesia. W kolejnych rozdziałach statutu jest nazywane „Stowarzyszeniem”.

Art. 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym oraz trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Art. 3

Działalności Stowarzyszenia jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście Rybnik.

Art. 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz niniejszego statutu.

Art. 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 6

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Art. 7

Działalność Stowarzyszenia jest uwarunkowana dzięki pracy społecznej członków. Do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenie może, ale nie musi, zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

§ 2
Charakter, cele i środki działania

 

Art. 8

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.

Art. 9

Stowarzyszenie jest apolityczne, niezależne ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli Stowarzyszenia do prowadzenia działalności politycznej.

Art. 10

Celami Stowarzyszenia są:
1. Konsolidacja środowiska fanów My Little Pony, zwanego dalej MLP,
2. Koordynowanie współpracy z innymi środowiskami fanów MLP w Polsce i na świecie,
3. Popularyzacja sztuki filmu animowanego,
4. Propagowanie wartości przyjaźni i tolerancji,
5. Prowadzenie działalności charytatywnej,
6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. Promowanie oraz wspieranie rozwoju młodych twórców,
8. Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9. Pomaganie rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
10. Promowanie idei wolontariatu,
11. Wspieranie i promowanie działalności fanowskiej entuzjastów MLP, a także integracji społecznej.

Art. 11

Swe cele, Stowarzyszenie osiąga poprzez:
1. Organizację spotkań fanów MLP z Polski,
2. Pokazy prac fanów MLP,
3. Organizację zlotów, spotkań, paneli, warsztatów, prelekcji oraz innych aktywności o różnym zasięgu terytorialnym,
4. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
5. Podejmowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
6. Podjęcie współpracy z organami samorządowymi i państwowymi na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osamotnieniem,
7. Stworzenie i utrzymywanie platform wymiany poglądów na temat współczesnej animacji oraz towarzyszących im zjawisk kulturowych,
8. Wspieranie organizacyjnie i finansowo inicjatyw fanowskich,
9. Udostępnianie sprzętu i materiałów osobom pragnącym rozwijać swój warsztat artystyczny, a także stwarzanie okazji do zaprezentowania ich dorobku szerszej publiczności,
10. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii,
11. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i radiowej w celu realizacji działań statutowych,

 

§ 3
Członkostwo Stowarzyszenia Bronies Silesia

 

Art. 12

Stowarzyszenie współtworzą członkowie:
1. Zwyczajni,
2. Wspierający,
3. Honorowi.

Art. 13

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu przysługuje osobom, które są sympatykami MLP, zamieszkują terytorium państwa Polskiego i ukończyły 16 rok życia.

Art. 14

Członkiem zwyczajnym może również zostać osoba, która:
1. Nie ukończyła 16 roku życia, pod warunkiem, że przedłoży pisemną zgodę prawnego opiekuna,
2. Nie zamieszkuje państwa Polskiego, pod warunkiem, że jej deklarację członkowską zatwierdzi dodatkowo w  chwale Walne Zgromadzenie.

Art. 15

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, należy koniecznie:
1. Przedłożyć zgodę opiekunów prawnych – o ile kandydat nie ukończył 16 roku życia,
2. Złożyć pisemną deklarację członkowską,
3. Uzyskać pisemną, pozytywną rekomendację trzech członków Stowarzyszenia.

Art. 16

Dowodem członkostwa w Stowarzyszeniu jest ważna legitymacja członkowska. Legitymacje wydaje, odnawia i unieważnia Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 17

Członkostwo wygasa w chwili:
1. Śmierci,
2. Złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa do Zarządu Stowarzyszenia,
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Art. 18

Podstawą do wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia będą:
1. Złamanie postanowień statutu,
2. Niszczenie reputacji Stowarzyszenia i środowiska fanów MLP oraz inne działania na ich niekorzyść,
3. Przywłaszczenie mienia Stowarzyszenia lub nieopłacanie składek.

Art. 19

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 20

Warunkiem pozostania członkiem wspierającym jest złożenie pisemnej deklaracji.

Art. 21

Członka wspierającego będącego osobą prawną reprezentuje w Stowarzyszeniu jego delegat.

Art. 22

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która położyła znaczne zasługi dla promowania i rozwoju ruchu fanów MLP.

Art. 23

Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków.

Art. 24

Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia nadaje i odbiera jednogłośnie przyjętą uchwałą Zarząd  towarzyszenia. Członków honorowych może wykluczyć tylko Walne Zgromadzenie.

Art. 25

Od decyzji o odebraniu członkostwa można odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od  zawiadomienia odwołanego członka o utracie członkostwa. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

§ 4
Prawa i obowiązki członków

 

Art. 26

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Władz Stowarzyszenia,
2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. Organizowania wydarzeń i spotkań dla środowiska fanów MLP,
5. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
6. Otrzymania ważnej legitymacji członkowskiej.

Art. 27

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenie mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu i przepisów wewnętrznych,
2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3. Czynnego uczestniczenia w życiu środowiska fanów MLP,
4. Opłacania regularnie składek członkowskich.

Art. 28

Członkowie wspierający i honorowi posiadają bierne oraz czynne prawo wyborcze. Mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenie oraz przysługują im prawa członków zwyczajnych.

Art. 29

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 30

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 5
Władze Stowarzyszenia

 

Art. 31

Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Art. 32

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie zadecyduje inaczej, zwykłą większością głosów.

Art. 33

Władze Stowarzyszenia działają według uchwalonych przez siebie regulaminów.

Art. 34

Członkowie wybrani do Władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez dwie kadencje.

Art. 35

W razie gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, wskutek wygaśnięcia członkostwa w okolicznościach określonych w art. 17 statutu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali, członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

Art. 36

Uchwały wszystkich Wadz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Art. 37

W trybie z art. 35 statutu można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Jeżeli skład któregokolwiek z organów Władz Stowarzyszenia uległ zmniejszeniu o więcej niż połowę składu, należy w ciągu dwóch miesięcy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających, w trybie określonym przez Statut.

 

§ 6
Walne Zgromadzenie

 

Art. 38

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Art. 39

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 40

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. wybór i odwoływanie Zarządu w tym Prezesa Stowarzyszenia, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
5. uchwalania zmian statutu,
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady nie zastrzeżonej postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Art. 41

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w art. 40 pkt 1, 2, 3, 4, 5.

Art. 42

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
1. na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia.

Art. 43

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 44

Organ zwołujący Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinien przedstawić termin i miejsce obrad do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

Art. 45

Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Art. 46

Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w art. 40, punktu 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 w ciągu 14 dni, z powodu braku kworum, zwołuje się kolejne Walne Zgromadzenie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 7
Zarząd

 

Art. 47

Zarząd Stowarzyszenia stanowi od 3 do 5 osób, w tym obowiązkowo:
1. Prezes,
2. Wiceprezes,
3. Wiceprezes – Skarbnik.

Art. 48

Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
8. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
9. powoływanie i rozwiązywanie sekcji,
10. uchwalanie wewnętrznych przepisów Stowarzyszenia, niesprzecznych ze Statutem i prawem powszechnym.

Art. 49

Do kompetencji Prezesa należą:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz mianowanie oficjalnych delegatów,
2. zwoływanie posiedzeń Zarządu,
3. kierowanie pracami Zarządu.

Art. 50

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przynajmniej raz na kwartał.

Art. 51

Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Art. 52

W umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

 

§ 8
Komisja Rewizyjna

 

Art. 53

Komisja Rewizyjna jest ustawowym organem kontroli wewnętrznej i składa się co najmniej z trzech, a co najwyżej z pięciu członków zwyczajnych, w tym Przewodniczącego Komisji.

Art. 54

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 55

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
4. składanie wniosków o absolutorium dla Władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 56

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący komisji Rewizyjnej, wybierany przez członków Komisji.

Art. 57

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane nie rzadziej niż raz na pół roku.

 

§ 9
Sekcje

 

Art. 58

Sekcja jest grupą członków, oddelegowaną do prowadzenia lub koordynowania określonej części działalności Stowarzyszenia.

Art. 59

Kompetencje żadnej sekcji nie mogą pokrywać się z kompetencjami władz wymienionych w art. 40 statutu.

Art. 60

Sekcje są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd oraz działają zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd kompetencjami oraz regulaminami.

Art. 61

Pracami sekcji kieruje szef, powoływany i odwoływany przez Zarząd.

 

§ 10
Majątek i fundusze

 

Art. 62

Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz składniki majątkowe.

Art. 63

Majątek Stowarzyszenia jest generowany dzięki:
1. składkom członkowskich,
2. darowiznom, zapisom i spadkom,
3. przychodom z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
4. dochodom z majątku Stowarzyszenia,
5. dochodom z ofiarności publicznej,
6. dotacjom i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcjom zleconych przez organy publiczne oraz podmiotom gospodarczym.

Art. 64

Majątek Stowarzyszenia jest wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia i nie może zostać użyty do odmiennych celów, sprzecznymi ze statutem Stowarzyszenia.

Art. 65

Wszelkie środki pieniężne oraz majątek Stowarzyszenia może być przechowywany, w miarę możliwości, wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.

Art. 66

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Art. 67

Decyzje o nabywaniu, obciążaniu oraz zbywaniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Art. 68

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w  prawach majątkowych, wymagany jest podpis Prezesa samodzielnie lub podpisy dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

Art. 69

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 1/2 głosów, wyłącznie w obecności co najmniej połowy osób uczestniczących w Zgromadzeniu z głosem decydującym.

Art. 70

Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, wyłącznie w obecności co najmniej 3/4 osób uczestniczących w Zgromadzeniu z głosem decydującym.

Art. 71

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

SOCIAL MEDIA