Snowfall Ponymeet 2019 – Regulamin

Regulamin imprezy
„Snowfall Ponymeet 2019”

 

 1. Impreza „Snowfall Ponymeet 2019” odbywa się na terenie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb” mieszczącego się przy ulicy Krzyżowej 1 w Katowicach w dniu 9.03.2019 w godzinach 10:00 do 18:00.
 2. Impreza „Snowfall Ponymeet 2019” jest imprezą kulturalną w rozumieniu Ustawy z 25 października 1991 r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (Dz. U. 01.13.123 z późn.. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz. U. Nr 62 poz. 504).
 3. Impreza „Snowfall Ponymeet 2019” jest organizowana przez Stowarzyszenie Bronies Silesia, z siedzibą ul. Poprzeczna 27, 44-200 Rybnik, KRS 0000676435. Organizatorami wspierającymi są firma C-M-C i grupę D’n’A.
 4. Uczestnikiem imprezy „Snowfall Ponymeet 2019” jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i zakupiła cegiełkę na rzecz Stowarzyszenia. Zakup cegiełek przeznaczony jest na działalność statutową stowarzyszenia.
 5. Potwierdzeniem zakupienia cegiełki jest otrzymanie Identyfikatora.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
  Zgoda rodzica .pdf:  https://broniessilesia.pl/zgoda-rodzica-snowfall-ponymeet-2019
 7. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mają wstęp na teren imprezy tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Wysokość opłaty akredytacyjnej na miejscu jest zmienna w zależności od rodzaju wykupionej cegiełki i wynosi kolejno:
  a) 20 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie
  b) 20 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie rodziny 2+1 (rodzice + dziecko). Za każde kolejne dziecko należy doliczyć 5 PLN do ceny cegiełki.
 9. Wysokość opłaty akredytacyjnej w formie rezerwacji internetowej jest zmienna w zależności od rodzaju wykupionej cegiełki i wynosi kolejno:
  a) 20 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie
  b) 50 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie, osoby wspierające stowarzyszenie wyższą kwotą otrzymają pamiątkowe upominki (kubek, przypinka, plakat).
 10. Opłata akredytacyjna w systemie rezerwacji internetowej podlega zwrotowi w wysokości 100% jeżeli zostanie zgłoszona na 30 dni przed imprezą, lub w wysokości 75% jeśli zostanie zgłoszona w terminie późniejszym (jest to związane z poniesieniem przez organizację kosztów operacyjnych przy organizacji imprezy).
 11. Rejestracja, podpisanie listy uczestników, oraz zakupienie cegiełki na rzecz stowarzyszenia jest jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 12. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed imprezą, lub w chwili wejścia na teren imprezy.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu imprezy lub regulaminu BHP i PPOŻ budynku w którym impreza się odbywa, lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego powodujące zagrożenie dla mienia, zdrowia, bądź życia własnego, bądź innych uczestników, lub nieprzestrzeganie prawa może skutkować usunięciem z terenu imprezy jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno prawnej.
 14. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba biorąca udział w imprezie powinna posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie.
 15. Impreza „Snowfall Ponymeet 2019” jest imprezą zamkniętą. Na terenie imprezy przebywać mogą tylko uczestnicy, obsługa imprezy, personel Miejskiego Domu Kultury oraz osoby do tego upoważnione przez Organizatorów.
 16. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, a w razie jego zgubienia o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu Organizatorom imprezy celem wydania duplikatu identyfikatora. Duplikat będzie wydany tylko raz, w razie ponownego zagubienia duplikat wydawany będzie za kwotę 5zł.
 17. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania jakiejkolwiek broni – w tym białej – i innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Z 2004 r. nr 52 poz. 525, z późn. zm.)
 18. Repliki broni wykorzystywane jako rekwizyty podczas trwania atrakcji mogą zostać wniesione na teren imprezy tylko za zgodą Organizatorów. Zostanie ona oznaczona kolorową taśmą.
 19. Na terenie imprezy „Snowfall Ponymeet 2019” oraz terenie bezpośrednio przylegającym do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb” obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz posiadania i spożywania środków psychotropowych, alkoholu oraz innych używek.
 20. W razie podejrzenia o wnoszenie rzeczy zabronionych na teren Imprezy, uczestnik powinien dobrowolnie okazać zawartość torby/plecaka ochronie.
 21. W razie odmowy dobrowolnego okazania zawartości plecaka/torby, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestnika z terenu Imprezy bez zwrotu akredytacji. Na żądanie i koszt osoby podejrzewanej o złamanie pkt 20 i 21 niniejszego regulaminu, istnieje możliwość wezwania Policji do wyjaśnienia sprawy.
 22. Osoby nietrzeźwe, agresywne, stwarzające zagrożenie dla uczestników imprezy, oraz osoby celowo utrudniające realizowanie programu imprezy „Snowfall Ponymeet 2019” mogą zostać usuwane z terenu imprezy.
 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone, bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy. Po imprezie na stronie wydarzenie w razie znalezienia rzeczy pojawi się spis takowych przedmiotów w celu zwrócenia ich właścicielom na ich koszt.
 24. Organizatorzy Imprezy „Snowfall Ponymeet 2019” mają prawo do brania udziału w konkursach i atrakcjach imprezy.
 25. W celu wystawienia stoiska należy przekazać na rzecz Stowarzyszenia darowiznę na cele statutowe. Zgłoszenie chęci podjęcia współpracy należy zgłosić poprzez wysłanie zgłoszenia na [email protected] w temacie wpisując „Snowfall Ponymeet 2019 – wystawca”.
 26. Organizacja imprezy „Snowfall Ponymeet 2019” nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny wystawców. Dodatkowe informacje można uzyskać w „Regulamin Wystawcy”.
 27. We wszystkich przypadkach spornych, bądź nie uwzględnionych w tym regulaminie decydujący głos mają główni organizatorzy imprezy.

Wersja: 27.01.2019

 

 

Regulamin Prelegenci
„Snowfall Ponymeet 2019”

 1. Zgłoszenie chęci przeprowadzenia atrakcji na imprezie „Snowfall Ponymeet” powinno zostać wysłane na [email protected] w temacie wpisując „Snowfall Ponymeet 2019 – atrakcje”. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię, nazwisko oraz nick osoby zgłaszanej,
  • Numer telefonu,
  • Nazwę proponowanej atrakcji,
  • Przybliżenie tematyki atrakcji,
  • Ilość przewidywanego czasu na atrakcję,
  • Czego będziesz potrzebował do poprowadzenia atrakcji (laptop, rzutnik, sprzęt malarski, etc.).

   

 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją polityki prywatności Stowarzyszenia.
 3. Zgłoszona atrakcja nie może zawierać treści dotyczącej tematyki pornograficznej, nadmiernej przemocy lub niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Niedostosowanie się do tego punktu może skutkować usunięciem z terenu imprezy.
 4. Zatwierdzenie atrakcji i jej przeprowadzenie uprawnia do zwrotu opłaty akredytacyjnej. W zależności od długości poprowadzonych atrakcji (45 min+ zwrot w wysokości 50% standardowej wejściówki; 1,5h+ zwrot w wysokości 100% standardowej wejściówki).
 5. Organizatorzy zwracają opłatę akredytacyjną za poprowadzenie atrakcji w punkcie akredytacji tylko i wyłącznie podczas trwania imprezy.
 6. Nagłośnienie, tablice, rzutniki oraz inne materiały są zapewnione przez Organizatorów w miarę możliwości.
 7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za sprzęt własny wykorzystany w celu organizacji atrakcji.
 8. Prelegentowi przysługuje po odbyciu zaproponowanej atrakcji możliwość posiłku w postaci ciepłej kawy/herbaty oraz poczęstunku.
 9. Prelegenci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu głównego imprezy.
 10. Organizatorzy zapewniają rozpatrzenie każdego skutecznie otrzymanego zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od jego otrzymania, jednakże nie gwarantują jego przyjęcia.
 11. Ostateczna lista prelegentów i zgłoszonych atrakcji zostanie zamknięta dnia 28.02.2019r o godzinie 23:59.

Wersja: 27.01.2019

Regulamin Wolontariusze
„Snowfall Ponymeet 2019”

 1. Zgłoszenie chęci zostania wolontariuszem na imprezie „Snowfall Ponymeet” powinno zostać wysłane na [email protected] w temacie wpisując „Snowfall Ponymeet 2019 – wolontariusz”. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię, nazwisko oraz nick osoby zgłaszanej,
  • Numer telefonu,

   

 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją polityki prywatności Stowarzyszenia.
 3. Przepracowanie min. 5h uprawnia do zwrotu opłaty akredytacyjnej w wysokości 100% standardowej wejściówki.
 4. Organizatorzy zwracają opłatę akredytacyjną za poprowadzenie atrakcji w punkcie akredytacji tylko i wyłącznie podczas trwania imprezy.
 5. W skład obowiązków wolontariusza wchodzą:
  • pomoc uczestnikom imprezy
  • udzielanie informacji uczestnikom imprezy
  • przygotowanie terenu imprezy oraz pomoc po jej zakończeniu
  • utrzymanie porządku na terenie imprezy
  • wykonywanie poleceń oraz zadań przydzielonych przez koordynatora wolontariuszy

   

 6. Wolontariuszowi przysługuje po odbyciu 2,5h pracy możliwość posiłku w postaci ciepłej kawy/herbaty oraz poczęstunku.
 7. Wszyscy wolontariusze zobowiązani są do przestrzegania regulaminu głównego imprezy.
 8. Organizatorzy zapewniają rozpatrzenie każdego skutecznie otrzymanego zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od jego otrzymania, jednakże nie gwarantują jego przyjęcia.

Wersja: 27.01.2019

Regulamin Wystawcy
„Snowfall Ponymeet 2019”

 1. Zgłoszenie chęci zostania wystawcą na imprezie „Snowfall Ponymeet” powinno zostać wysłane na [email protected] w temacie wpisując „Snowfall Ponymeet 2019 – wystawca”. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
  • Imię, nazwisko oraz nick osoby zgłaszającej stoisko,
  • Nazwę zgłaszanego stoiska,
  • Numer telefonu,
  • Przybliżona tematykę stoiska
  • Ilość potrzebnych stolików oraz inne wymagania

   

 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją polityki prywatności Stowarzyszenia.
 3. Wystawca oświadcza, że prowadzi wystawę lub sprzedaż artykułów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i używa jedynie wzorów oraz grafik zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 4. Wystawienie stolika jest możliwe po przekazaniu na rzecz Stowarzyszenia darowizny o wartości 50zł w formie gotówki (zakup cegiełki) lub towaru z przeznaczeniem na cele statutowe (nagrody na konkursy) za każdy zajmowany stolik. Forma darowizny ustalana jest indywidualnie.
 5. Opłata za stoisko nie pokrywa opłaty akredytacyjnej.
 6. Wystawcy zobowiązani są do uprzątnięcia stoisk do godziny 18:20.
 7. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za towar wystawiany na stoiskach, jak również za jakiekolwiek mienie wystawcy.
 8. Towar wystawiany na stoiskach wysyłany kurierem przed imprezą nie będzie odbierany. Kurier z takim towarem będzie odesłany bez przyjęcia przesyłki. Nie ma też możliwości pozostawienia po imprezie towaru do odebrania przez kuriera.
 9. Towar wystawiany na stoiskach nie może zawierać treści dotyczących tematyki pornograficznej, nadmiernej przemocy oraz niezgodnej z obowiązującym prawem. Zauważanie takiego towaru na stoisku może skutkować usunięciem stoiska z terenu konwentu.
 10. Organizatorzy zapewniają możliwość umieszczenia banerka reklamowego (o wymiarach 220x100px) stoiska na stronie imprezy. Banerek do wyświetlenia powinien być przesłany drogą mailową dopiero po potwierdzeniu przyjęcia stoiska.
 11. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu głównego imprezy.
 12. Organizatorzy zapewniają rozpatrzenie każdego zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych, jednakże nie gwarantują jego przyjęcia.
 13. Ostateczna lista stoisk zostanie zamknięta 28.02.2019r o godzinie 23:59.

Wersja: 27.01.2019

Polityka prywatności
Stowarzyszenia Bronies Silesia

Kliknij tutaj - Polityka prywatności

Kontakt

Kontakt Organizacja Snowfall Ponymeet 2019
[email protected]

Piotr „Proenix” Trzepacz
Koordynator Organizatorów
mail: [email protected]

Krzysztof „The Silver Cheese” Mańka
Prezes Stowarzyszenia, Organizator
Tel. 665 345 227
mail: [email protected]