Snowfall Ponymeet – Regulamin

Regulamin imprezy „Snowfall Ponymeet”

 

 1. Impreza „Snowfall Ponymeet” odbywa się na terenie Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb” mieszczącego się przy ulicy Krzyżowej 1 w Katowicach w dniu 17.02.2018 w godzinach 10:00 do 18:00.
 2. Impreza „Snowfall Ponymeet” jest imprezą kulturalną w rozumieniu Ustawy z 25 października 1991 r. o Organizowaniu i Prowadzeniu Działalności Kulturalnej (Dz. U. 01.13.123 z późn.. zm.) i nie podlega przepisom Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz. U. Nr 62 poz. 504).
 3. Impreza „Snowfall Ponymeet” jest organizowana przez Stowarzyszenie Bronies Silesia, z siedzibą ul. Poprzeczna 27, 44-200 Rybnik, KRS 0000676435. Organizatorami wspierającymi są firma C-M-C i grupę D’n’A.
 4. Uczestnikiem imprezy „Snowfall Ponymeet” jest każda osoba, która podpisała listę uczestników i zakupiła cegiełkę na rzecz Stowarzyszenia. Zakup cegiełek przeznaczony jest na działalność statutową stowarzyszenia.
 5. Potwierdzeniem zakupienia cegiełki jest otrzymanie Identyfikatora.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są życia są zobowiązane do dostarczenia zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
  Zgoda rodzica .pdf:  https://goo.gl/x8sf1s
 7. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mają wstęp na teren imprezy tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Wysokość opłaty akredytacyjnej na miejscu jest zmienna w zależności od rodzaju wykupionej cegiełki i wynosi kolejno:
  a) 20 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie
  b) 20 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie rodziny 2+1 (rodzice + dziecko). Za każde kolejne dziecko należy doliczyć 5 PLN do ceny cegiełki.
 9. Wysokość opłaty akredytacyjnej w systemie rezerwacji internetowej jest zmienna w zależności od rodzaju wykupionej cegiełki i wynosi kolejno:
  a) 15 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie
  b) 50 PLN za możliwość uczestnictwa w imprezie, osoby wspierające stowarzyszenie wyższą kwotą otrzymają pamiątkowe upominki (kubek, przypinka, plakat).
 10. Opłata akredytacyjna w systemie rezerwacji internetowej podlega zwrotowi w wysokości 100% jeżeli zostanie zgłoszona na 30 dni przed imprezą, lub w wysokości 75% jeśli zostanie zgłoszona w terminie późniejszym (jest to związane z poniesieniem przez organizację kosztów operacyjnych przy organizacji imprezy).
 11. Rejestracja, podpisanie listy uczestników, oraz zakupienie cegiełki na rzecz stowarzyszenia jest jednoznaczne ze zgodą na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 12. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem przed imprezą, lub w chwili wejścia na teren imprezy.
 13. Nieprzestrzeganie regulaminu imprezy lub regulaminu BHP i PPOŻ budynku w którym impreza się odbywa, lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego powodujące zagrożenie dla mienia, zdrowia, bądź życia własnego, bądź innych uczestników, lub nieprzestrzeganie prawa może skutkować usunięciem z terenu imprezy jak i pociągnięciem do odpowiedzialności cywilno prawnej.
 14. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każda osoba biorąca udział w imprezie powinna posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie.
 15. Impreza „Snowfall Ponymeet” jest imprezą zamkniętą. Na terenie imprezy przebywać mogą tylko uczestnicy, obsługa imprezy, personel Miejskiego Domu Kultury oraz osoby do tego upoważnione przez Organizatorów.
 16. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu, a w razie jego zgubienia o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu Organizatorom imprezy celem wydania duplikatu identyfikatora. Duplikat będzie wydany tylko raz, w razie ponownego zagubienia duplikat wydawany będzie za kwotę 5zł.
 17. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania jakiejkolwiek broni – w tym białej – i innych przedmiotów uznanych za niebezpieczne w rozumieniu Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji (Dz. U. Z 2004 r. nr 52 poz. 525, z późn. zm.)
 18. Repliki broni wykorzystywane jako rekwizyty podczas trwania atrakcji mogą zostać wniesione na teren imprezy tylko za zgodą Organizatorów. Zostanie ona oznaczona kolorową taśmą.
 19. Na terenie imprezy „Snowfall Ponymeet” oraz terenie bezpośrednio przylegającym do Miejskiego Domu Kultury „Koszutka”, Filia „Dąb” Na terenie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz posiadania i spożywania środków psychotropowych, alkoholu oraz innych używek.
 20. W razie podejrzenia o wnoszenie rzeczy zabronionych na teren Imprezy, uczestnik powinien dobrowolnie okazać zawartość torby/plecaka ochronie.
 21. W razie odmowy dobrowolnego okazania zawartości plecaka/torby, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestnika z terenu Imprezy bez zwrotu akredytacji. Na żądanie i koszt osoby podejrzewanej o złamanie pkt 20 i 21 niniejszego regulaminu, istnieje możliwość wezwania Policji do wyjaśnienia sprawy.
 22. Osoby nietrzeźwe, agresywne, stwarzające zagrożenie dla uczestników imprezy, oraz osoby celowo utrudniające realizowanie programu imprezy „Snowfall Ponymeet” mogą zostać usuwane z terenu imprezy.
 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione, uszkodzone, utracone, bądź pozostawione bez opieki podczas trwania imprezy. Po imprezie na stronie wydarzenie w razie znalezienia rzeczy pojawi się spis takowych przedmiotów w celu zwrócenia ich właścicielom na ich koszt.
 24. Organizatorzy Imprezy „Snowfall Ponymeet” mają prawo do brania udziału w konkursach i atrakcjach imprezy.
 25. W celu wystawienia stoiska należy przekazać na rzecz stowarzyszenia darowiznę o wartości 50zł w formie gotówki (zakup cegiełki) lub towaru z przeznaczeniem na cele statutowe (nagrody na konkursy) zgłoszenie chęci podjęcia współpracy należy zgłosić poprzez formularz znajdujący się na stronie www wydarzenia.
 26. Organizacja imprezy „Snowfall Ponymeet” nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny wystawców. Dodatkowe informacje można uzyskać w „Regulaminie Stoisk”.
 27. We wszystkich przypadkach spornych, bądź nie uwzględnionych w tym regulaminie decydujący głos mają główni organizatorzy imprezy.

Wersja: 3.02.2017

Kontakty:

 

Krzysztof „The Silver Cheese” Mańka

Tel. 665 345 227

Organizacja, atrakcje;

mail: [email protected]

 

Marcin „Zappter” Sołtys

Tel. 798 208 446

Grafiki konwentowe, atrakcje

mail: [email protected]

 

Piotr „Proenix” Trzepacz

Organizacja, akredytacja

mail: [email protected]